skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of component substitution on the microstructure and mechanical properties of MCoCrFeNiTi x (M = Cu, Al) solid-solution alloys

Zhou, Yunjun ; Zhang, Yong ; Wang, Xuefei ; Wang, Yanli ; Chen, Guoliang

Rare Metals, 2008, Vol.27(6), pp.627-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(08)60195-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of [FeCoNiAl.sub.0.2]Si.sub.0.2 high entropy alloy.(Report)

Zuo, Ting - Ting ; Ren, Song - Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, June, 2013, Vol.20(6), p.549(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACIER POUR TUBE SPIRALÉ À FAIBLE RAPPORT D'ÉLASTICITÉ ET ULTRA-HAUTE RÉSISTANCE ET PROCÉDÉ DE PRÉPARATION ASSOCIÉ
一种低屈强比超高强度连续油管用钢及其制造方法
STEEL FOR COILED TUBING WITH LOW YIELD RATIO AND ULTRA-HIGH STRENGTH AND PREPARATION METHOD THEREOF

Zhang, Chuanguo ; Sun, Leilei ; Zheng, Lei ; Pang, Houjun ; Liu, Jian ; Zhang, Yong ; Xu, Guodong

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超低温环境下亚稳态CoCrFeNi高熵合金的优异塑性和锯齿流变行为
Excellent ductility and serration feature of metastable CoCrFeNi high-entropy alloy at extremely low temperatures

Liu, Junpeng ; Guo, Xiaoxiang ; Lin, Qingyun ; He, Zhanbing ; An, Xianghai ; Li, Laifeng ; Liaw, Peter ; Liao, Xiaozhou ; Yu, Liping ; Lin, Junpin ; Xie, Lu ; Ren, Jingli ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(6), pp.853-863

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9373-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超重力场下Al-Li-Mg-Zn-Cu多组元合金的梯度结构
Graded microstructures of Al-Li-Mg-Zn-Cu entropic alloys under supergravity

Li, Ruixuan ; Wang, Zhe ; Guo, Zhancheng ; Liaw, Peter ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(5), pp.736-744

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9365-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (4)
  2. Sáng chế  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y
  3. Liaw, Peter
  4. Liaw, Peter K.
  5. Li, Laifeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...