skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 1972đến1986 xóa Tất cả các phiên bản Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

感染台灣蘆筍之病毒

童伯開 ; Tong, Bo - Kai; 韓又新 ; Han, You-Xin ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

滿天星微體繁殖及開花習性之研究

侯鳳舞 ; Hou, Feng - Wu; 黃敏展 ; Huang, Min-Zhan ; 國立中興大學

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 國立中興大學
 2. Hou, Feng - Wu
 3. 童伯開
 4. Tong, Bo - Kai
 5. 韓又新

theo chủ đề:

 1. 美國
 2. TAIWAN
 3. U.S.A.
 4. AMERICAN
 5. 台灣

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...