skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1998 xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the effect of cyclic adenosine monophosphate on human erythrocyte membrane by FTIR and computer aided analysis

Li, Y ; Wei, M ; Zhao, Y ; Yu, J ; Zhou, Q ; Hu, X

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, December 1997, Vol.17(6), pp.28-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 15810241 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hu, X
  2. Wei, M
  3. Li, Y
  4. Zhou, Q
  5. Yu, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...