skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Globalization and localization 3 the Chinese perspective.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and localization 3 the Chinese perspective.

Deng, Zhenglai;

E-ISBN 9789814374408 ; E-ISBN 9789814374415 ; E-ISBN 9814374407

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Confucian constitutional order how China's ancient past can shape its political future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Confucian constitutional order how China's ancient past can shape its political future

Qing, Jiang

E-ISBN 9780691173573

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Democracy is a good thing essays on politics, society, and culture in contemporary China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy is a good thing essays on politics, society, and culture in contemporary China

Keping, Yu

E-ISBN 0815796943 ; E-ISBN 9780815701675 ; E-ISBN 9780815796947

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The thought remolding campaign of the Chinese Communist Party-state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The thought remolding campaign of the Chinese Communist Party-state

Ping, Hu

E-ISBN 9789048515912 ; E-ISBN 9789089644107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Ancient Chinese thought, modern Chinese power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Chinese thought, modern Chinese power

Yan, Xuetong

E-ISBN 0691148260 ; E-ISBN 9780691148267 ; E-ISBN 9781400838363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Daniel A. Bell
  2. Bell, Daniel A
  3. Ryden, Edmund
  4. Bell, Daniel
  5. Yu Keping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...