skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment on language rights in education domain: shift-oriented, maintenance-oriented or something else?

Ping, Wang

International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 22 October 2014, p.1-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-0050 ; E-ISSN: 1747-7522 ; DOI: 10.1080/13670050.2014.969678

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical study of language minority students' participation in language communities in the Korean context

Kim, Miso ; Kim, Tae-Young

Language and Intercultural Communication, 03 April 2015, Vol.15(2), p.224-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1470-8477 ; E-ISSN: 1747-759X ; DOI: 10.1080/14708477.2015.1008515

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiculturalism Through Multilingualism in Schools: Emerging Places of “Integration” in Toronto

Basu, Ranu

Annals of the Association of American Geographers, 01 November 2011, Vol.101(6), p.1307-1330 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-5608 ; E-ISSN: 1467-8306 ; DOI: 10.1080/00045608.2011.579536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Miso
  2. Ping, W
  3. Basu, R.
  4. Kim, M.
  5. Kim, Tae-Young

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...