skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 99  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 2006đến2008 xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Protection of Student's Privacy Rights and Its Conflict with School's Management System
试论在校学生隐私权的保护与校方管理制度的冲突

姜丽萍

中国青年政治学院学报 (Journal of China Youth College for Political Sciences), 2006, 25(2), pp.82-87

ISSN: 1002-8919

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violation to the Privacy by Public Trial of Criminal Procedure
刑事审判公开对隐私权的侵害

钟秋

湖南公安高等专科学校学报 (Journal of Huan Public Security College), 2007, 19(3), pp.87-89

ISSN: 1008-7575

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Privacy protection Rules in Suspicious Financial Transactions
隐私保护关联规则在可疑金融交易识别中的应用

李时 张成虎

兰州大学学报:社会科学版 (Journal of Lanzhor University(Social Sciences)), 2007, 35(2), pp.128-132

ISSN: 1000-2804

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On e- commerce privacy protection
论电子商务中的隐私权保护问题

毛利

湖南财经高等专科学校学报 (Journal of Hunan Financial and Economic College), 2008, 24(3), pp.13-15

ISSN: 1009-4148

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Analysis of Life Rights Privacy Relief
生命权私法救济浅谈

余利亚 叶海平 刘云

安徽农业大学学报:社会科学版 (Journal of Anhui Agricultural University(Philosophy & Social Sciences Edition)), 2006, 15(3), pp.62-65

ISSN: 1009-2463

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Privacy from the Angle between Philosophy and Culture
哲学与文化视角下隐私问题的探析

王治东

南昌大学学报:人文社会科学版 (Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences)), 2006, 37(1), pp.9-12

ISSN: 1006-0448

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Para Grass and Grass Superscript --Miao Mouth for the Customary Law of Cultural Symbols
芭茅草与草标——苗族口承习惯法中的文化符号

徐晓光

贵州民族研究 (Guizhou Ethnic Studies), 2008, 28(3), pp.41-45

ISSN: 1002-6959

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Regulation on Badware
流氓软件问题的法律规制

王耀民 许萍丽

重庆邮电大学学报:社会科学版 (Journal of Chongqing University of Posts and Telecommunications:Social Science Edition), 2008, 20(3), pp.52-58

ISSN: 1673-8268

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOVERNMENT'S monstrous Police Bill fails to appear.

Police Association (Victoria) Journal, March 2009, Vol.75(3), p.16-17

ISSN: 1443-2307

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The collision of the rights about the right of privacy
隐私权制度中的权利冲突

马特

法学论坛 (Legal Forum), 2006, 21(1), pp.24-27

ISSN: 1009-8003

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Participation in Land Use Planning abroad and Its Implications for China
海外土地利用规划中的公众参与及其启示

陈美球 魏晓华 刘桃菊

地域研究与开发 (Areal Research and Development), 2008, 27(6), pp.100-104

ISSN: 1003-2363

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Security of Personal Network Information Privacy vs Some Protective Measures
网络隐私信息安全风险与防范内涵

陈晓明

东疆学刊 (Dongjiang Journal), 2006, 23(4), pp.107-111

ISSN: 1002-2007

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collision of Rights in the Protection of Patients'Privacy
患者隐私权保护中的权利冲突

姜柏生

安徽大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Anhui University(Philosophy & Social Sciences)), 2008, 32(5), pp.74-78

ISSN: 1001-5019

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration in Full Digital Commerce
全数字电子商务初探

钟辉新

现代情报, 2008, 28(10), pp.27-30

ISSN: 1008-0821

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A calculus for services innovation

Tien, James ; Berg, Daniel

Journal of Systems Science and Systems Engineering, 2007, Vol.16(2), pp.129-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-3756 ; E-ISSN: 1861-9576 ; DOI: 10.1007/s11518-007-5041-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy fears place another hurdle in the path of reform

Morrissey, John

Modern Healthcare, Nov 22, 1993, Vol.23(47), p.24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

金融隱私權保障與財富管理發展之衝突與協調―兼評美國與台灣之規範政策 Finding the Best Solutions to Adequately Protect Consumers’ Financial Privacy in the New Era of Financial Services

林育廷 Yu-Ting Lin

Kējì Fǎxué Pínglùn, 01 December 2007, Vol.4(2), pp.147-198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1811-3095

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Necessity of the Conception of Privacy Right
隐私权概念何以必要

屠振宇

安徽大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Anhui University(Philosophy & Social Sciences)), 2007, 31(6), pp.61-66

ISSN: 1001-5019

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Criminal Protection of the Right to Privacy
论隐私权的刑法保护

杨永志

河北法学 (Hebei Law Science), 2007, 25(12), pp.101-107

ISSN: 1002-3933

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and Restriction between Tax Administration and Privacy
税收征管与隐私权的冲突与制衡

汤洁茵

河北法学 (Hebei Law Science), 2008, 26(12), pp.38-43

ISSN: 1002-3933

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 99  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (17)
  2. German  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. 郭登科
  2. Chou, Shih-Chien
  3. Hallinan, Christopher
  4. Teetzel, Sarah
  5. 徐志军

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...