skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Modeling for Yield Pillar Design: A Case Study

Li, Wenfeng ; Bai, Jianbiao ; Peng, Syd ; Wang, Xiangyu ; Xu, Ying

Rock Mechanics and Rock Engineering, 2015, Vol.48(1), pp.305-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0723-2632 ; E-ISSN: 1434-453X ; DOI: 10.1007/s00603-013-0539-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wen-Feng Li
  2. Liu, Yao
  3. Wang, Hai-Yan
  4. Jun Wu
  5. Yang, Jing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...