skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycled or brown paper board and methods of making same

Hayes Peter C

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper coating or binding formulations and methods of making and using same

Hayes Peter C

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

阻隔组合物
Barrier compositions

Hayes Peter ; Proulx Robert

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper coating or binding formulations and methods of making and using same

Hayes Peter C ; De Jong Ralph Lewis

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

加工铜的方法
Copper processing method

Hawker William ; Vaughan James ; Hayes Peter ; Jak Evgueni

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper coating or binding formulations and methods of making and using same

Hayes Peter C ; De Jong Ralph Lewis

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

异常车辆动态检测
Abnormal vehicle dynamics detection

Mian Zahid F ; Gamache Ronald W ; Hayes Peter

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

含有表面处理水性聚合物涂层的涂布基底及其制备和使用方法
COATED SUBSTRATE COMPRISING A SURFACE-TREATED, AQUEOUS-BASED POLYMER COATING AND METHODS OF MAKING AND USING THE SAME

Constant David R ; Cordier David R ; Mathur Sharad ; Hayes Peter

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hayes Peter
  2. Hayes Peter C
  3. De Jong Ralph Lewis
  4. Proulx Robert
  5. Jak Evgueni

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...