skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 208  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of Cancer Incidence between China and the USA

Yong-Chuan Wang ; Li-Juan Wei ; Jun-Tian Liu ; Shi-Xia Li ; Qing-Sheng Wang

Cancer Biology & Medicine, 01 June 2012, Vol.9(2), pp.128-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-3941 ; E-ISSN: 2095-3941 ; DOI: 10.3969/j.issn.2095-3941.2012.02.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le futur complexe de l’hydrogéologie ; Die komplexe Zukunft der Hydrogeologie ; El complejo futuro de la Hidrogeología ; المستقبل المعقد للجولوجية المائية ; 水文地质学的复杂未来 ; De complexe toekomst van de hydrogeologie ; Il futuro problematico dell’idrogeologia ; O futuro complexo da hidrogeologia
The complex future of hydrogeology

Galloway, Devin

Hydrogeology Journal, 2010, Vol.18(4), pp.807-810 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: 10.1007/s10040-010-0585-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 208  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (196)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (6)
 2. 2007đến2009  (31)
 3. 2010đến2012  (68)
 4. 2013đến2016  (73)
 5. Sau 2016  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (194)
 2. Spanish  (182)
 3. French  (181)
 4. Portuguese  (181)
 5. German  (6)
 6. Arabic  (3)
 7. Persian  (3)
 8. Italian  (3)
 9. Greek  (2)
 10. Russian  (1)
 11. Hungarian  (1)
 12. Indonesian  (1)
 13. Swedish  (1)
 14. Dutch  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zlotnik, Vitaly
 2. Medellín-Azuara, Josué
 3. Sanford, Ward
 4. Mayo, Alan
 5. Green, Christopher

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...