skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facebook 的使用對成人混成式學習之影響 Impact of Facebook on Blended Learning for Adult Learners

賴素純 Su-Chun Lai ; 莊雅茹 Yea-Ru Chuan ; 顏春煌 Cheng-Huang Yen

Journal of Research in Education Sciences, 01 December 2014, Vol.59(4), pp.65-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073-753X ; DOI: 10.6209/JORIES.2014.59(4).03

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of Facebook on Blended Learning for Adult Learners

Su-Chun, Lai ; Chuang, Yea-Ru ; Cheng-Huang, Yen

Jiaoyu Kexue Yanjiu Qikan, Dec 2014, Vol.59(4), pp.65-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2073753X ; DOI: 10.6209/JORIES.2014.59(4).03

Toàn văn sẵn có

3
Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities - Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities - Social Presence and Implications for Designing Online Learning Communities

Charlotte ; N. ; Gunawardena ; Charlotte N. Gunawardena

开放教育研究 - Open Education Research, 2005, Vol.11(5), pp.54-60

ISSN: 1007-2179

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chuang, Yea-Ru
  2. Gunawardena, Charlotte-N.
  3. 莊雅茹 Yea-Ru Chuan
  4. 顏春煌 Cheng-Huang Yen
  5. 賴素純 Su-Chun Lai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...