skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Review on Gesture and Speech in the Vocabulary Explanations of One ESL Teacher: A Microanalytic Inquiry" by Anne Lazaraton
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review on Gesture and Speech in the Vocabulary Explanations of One ESL Teacher: A Microanalytic Inquiry" by Anne Lazaraton

ZHANG ; Zi ; ; ; hong

中美英语教学 - Sino-US English Teaching, 2011, Vol.8(12), pp.747-753 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1539-8072

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...