skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Placebo control and clinical trial of Chinese medicine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Placebo control and clinical trial of Chinese medicine

Wu, J

Journal of Chinese Integrative Medicine, 10/15/2010, Vol.8(10), pp.906-910 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16721977 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3736/jcim20101001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research Progress of Carrion-breeding Phorid Flies for Post-mortem Interval Estimation in Forensic Medicine

Li, L ; Feng, D X ; Wu, J

Fa yi xue za zhi, October 2016, Vol.32(5), pp.363-366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-5619 ; PMID: 29205007 Version:1 ; DOI: 10.3969/j.issn.1004-5619.2016.05.011

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stabilized complementarity formulation for nonlinear analysis of 3D bimodular materials

Zhang, L. ; Zhang, H. ; Wu, J. ; Yan, B.

Acta Mechanica Sinica, 2016, Vol.32(3), pp.481-490 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0567-7718 ; E-ISSN: 1614-3116 ; DOI: 10.1007/s10409-015-0517-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

可再生能源分布式发电能量管理的复杂性研究

Zeng, J ; Liu, J ; Wu, Lq ; Wu, J ; Ngan, Hw

控制理论与应用 (Control theory & applications), February 2012, Vol.29(2), pp.257-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-8152

Toàn văn sẵn có

5
Effects of Feiyanning formula on expressions of mRNAs and proteins of CXCL12 and CXCR4 in mice with Lewis tumors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Feiyanning formula on expressions of mRNAs and proteins of CXCL12 and CXCR4 in mice with Lewis tumors

Wu, J

Journal of Chinese Integrative Medicine, 02/15/2009, Vol.7(2), pp.125-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16721977 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3736/jcim20090206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

联合GPS和InSAR观测结果计算汶川地震三维地表形变

Ban, B ; Wu, J ; Chen, Yq ; Feng, G ; Hu, S

大地测量与地球动力学 (Journal of geodesy and geodynamics), 2010, Vol.30(4), pp.25-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-5942

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

一种地应变显著性检验方法

Chen, G ; Chen, Yq ; Wu, J ; He, X

大地测量与地球动力学 (Journal of geodesy and geodynamics), 2010, Vol.30(1), pp.1-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-5942

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical and magnetic properties of GaN epilayers implanted with ytterbium

Jadwisienczak, W.M ; Wang, J ; Tanaka, H ; Wu, J ; Palai, R ; Huhtinen, H ; Anders, A

Journal of Rare Earths, 2010, Vol.28(6), pp.931-935 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(09)60234-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic Characteristics of Lethal Bradycardia Induced by Myocardial Ischemia

Wu, J Y ; Wang, D ; Kong, J ; Wang, X X ; Yu, X J

Fa yi xue za zhi, February 2017, Vol.33(1), pp.11-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-5619 ; PMID: 29231001 Version:1 ; DOI: 10.3969/j.issn.1004-5619.2017.01.003

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for asymmetric alkynylation of alpha-imino esters

Ji, Jx ; Wu, J ; Chan, ASC

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

M dwarf Stars - The By-Product of X-Ray Selected AGN Candidates

Bai, Y. ; Sun, Y. -C. ; He, X. -T. ; Chen, Y. ; Wu, J. -H. ; Li, Q. -K. ; Green, R. -F. ; Voges, W.

Arxiv ID: 1201.1359

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple stacking of InGaAs/GaAs (731) nanostructures

Xie, Y. ; Kunets, V. ; Wang, Z. ; Dorogan, V. ; Mazur, Y. ; Wu, J. ; Salamo, G.

Nano-Micro Letters, 2009, Vol.1(1), pp.1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/BF03353596

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A rapid Zeeman graphite furnace atomic absorption spectrometic method for the determination of trace lead and cadium in drinking water

Wu, J

Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, February 1998, Vol.18(1), pp.88-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-0593 ; PMID: 15810342 Version:1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liver Tissue-related Metabolic Mechanism of Different Infusion Volumes for Hemorrhagic Shock

Li, M N ; Hu, Z M ; Pang, Y ; Wu, S X ; Zhang, Q ; Su, R B ; Li, Q Q ; Wu, J Y ; Wang, D ; Yu, X J

Fa yi xue za zhi, June 2018, Vol.34(6), pp.625-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1004-5619 ; PMID: 30896100 Version:1 ; DOI: 10.12116/j.issn.1004-5619.2018.06.010

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circuit and method with temperature compensation

Liao, Chun Yao ; Huang, Guan Xing ; Wu, J Ian

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

阿尔茨海默病老年斑及磷酸化tau蛋白的形成和发展与轴突病变相关
The origin and development of plaques and phosphorylated tau are associated with axonopathy in Alzheimer’s disease

Xiao, Ai-Wu ; He, Jing ; Wang, Qian ; Luo, Yi ; Sun, Yan ; Zhou, Yan-Ping ; Guan, Yang ; Lucassen, Paul ; Dai, Jia-Pei

Neuroscience Bulletin, 2011, Vol.27(5), pp.287-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1673-7067 ; E-ISSN: 1995-8218 ; DOI: 10.1007/s12264-011-1736-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用於提供按需處理和背景處理的體系結構
ARCHITECTURE FOR PROVIDING ON-DEMAND AND BACKGROUND PROCESSING

Yunxin Wu Y ; John Edward Gallardo Je ; Jingxiao Wu J

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circuit and method with temperature compensation

Liao, Chun-Yao ; Huang, Guan-Xing ; Wu, J-Ian

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

三角形形状因子对地壳形变计算精度的影响

Wu, J ; Tang, Chw ; Chen, Yq

大地测量与地球动力学 (Journal of geodesy and geodynamics), 2003, Vol.23(3), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-5942

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

用边长变化结果计算地应变及块体划分

Wu, J ; Tang, Chw ; Chen, Yq

大地测量与地球动力学 (Journal of geodesy and geodynamics), 2002, Vol.22(4), pp.35-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1671-5942

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 138  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (104)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (12)
 2. 1994đến1998  (28)
 3. 1999đến2004  (70)
 4. 2005đến2011  (16)
 5. Sau 2011  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Wu, J.  (99)
 2. Wu, Jg  (23)
 3. Weng, S  (18)
 4. Weng, Sf  (12)
 5. Yang, Z  (11)
 6. Xu, Y  (11)
 7. Zhang, X.  (8)
 8. Sun, Y.  (8)
 9. 伍吉仓  (7)
 10. Xu, D.  (7)
 11. 陈永奇  (7)
 12. Li, W.  (7)
 13. Zhang, L  (7)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (41)
 2. Chamorro  (26)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wu, J.
 2. Wu, Jg
 3. Weng, S
 4. Weng, Sf
 5. Yang, Z

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...