skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaccination with multiple clades of h5 influenza a virus

Rappuoli Rino ; Podda Audino

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outer membrane vesicle (omv) vaccine comprising n. meningitidis serogroup b outer membrane proteins

Pizza Mariagrazia ; Rappuoli Rino ; Giuliani Marzia

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositions comprising neisseria meningitidis antigens from serogroups b and c

Giuliani Marzia Monica ; Pizza Mariagrazia ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haemophilus influenzae type B

Tettelin Herve ; Rappuoli Rino ; Masignani Vega

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjuvanted influenza vaccines including cytokine-inducing agents

Del Giudice Giuseppe ; Rappuoli Rino ; O'Hagan Derek

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjuvanted vaccines for serogroup B meningococcus

Pallaoro Michele ; O'Hagan Derek ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination neisserial compositions

Giuliani Marzia Monica ; Rappuoli Rino ; Pizza Mariagrazia

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vaccine adjuvant combinations

Pallaoro Michele ; O'Hagan Derek ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza vaccines including combinations of particulate adjuvants and immunopotentiators

Rappuoli Rino ; O'Hagan Derek ; Del Guidice Guiseppe

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combination neisserial compositions

Giuliani Marzia Monica ; Pizza Mariagrazia ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compositions comprising neisseria meningitidis antigens from serogroups B and C as well as a further antigen

Giuliani Marzia Monica ; Pizza Mariagrazia ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influenza vaccines with reduced amount of emulsion adjuvant

Rappuoli Rino ; O'Hagan Derek ; Guidice Guiseppe

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polypeptides for oligomeric assembly of antigens

Rappuoli Rino ; Masignani Vega ; Scarselli Maria ; Capecchi Barbara

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meningococcal fhbp polypeptides

Pizza Mariagrazia ; Scarselli Maria ; Giuliani Marzia ; Arico Beatrice Maria ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHIMERIC, HYBRID AND TANDEM POLYPEPTIDES OF MENINGOCOCCAL NMB1870

Masignani Vega ; Scarselli Maria ; Rappuoli Rino ; Pizza Mariagrazia ; Giuliani Monica

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid polypeptides including meningococcal fHBP sequences

Pizza Mariagrazia ; Scarselli Maria ; Rappuoli Rino ; Giuliani Marzia Monica ; Arico Maria

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chimeric, hybrid and tandem polypeptides of meningococcal NMB1870

Rappuoli Rino ; Pizza Mariagrazia ; Giuliani Marzia ; Masignani Vega ; Scarselli Maria

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meningococcal fhbp polypeptides

Pizza Mariagrazia ; Scarselli Maria ; Giuliani Marzia ; Arico Beatrice Maria ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neisserial antigens

Scarlato Vincenzo ; Pizza Mariagrazia ; Masignani Vega ; Grandi Guido ; Rappuoli Rino

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domains and epitopes of meningococcal protein nmb1870

Pizza Mariagrazia ; Rappuoli Rino ; Ciucchi Laura ; Giuliani Marzia ; Scarselli Maria ; DI Marcello Federica ; Veggi Daniele ; Masignani Vega

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 35  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rappuoli Rino
  2. Pizza Mariagrazia
  3. Scarselli Maria
  4. Masignani Vega
  5. Giuliani Marzia Monica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...