skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn, Thị Thanh Thúy; Cầm, Tú Tài

Nguyễn,T.T.T. (2010). 现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). 硕士毕业论文, 河内国家大学 [luận văn thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội]; 04053000020; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40322

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

) = So sánh các giới từ đồng nghĩa "Zi" "Cong" "Da" trong tiếng Hán hiện đại (Vận dụng vào dạy học tiếng Hán cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn Thị Thanh Thúy1; người hướng dẫn4

ĐHNN , 2009 - (495.182 NG-T 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

现代汉语间接拒绝语研究(与越南语对比) = Nghiên cứu lời từ chối gián tiếp trong tiếng Hán hiện đại (Liên hệ với cách biểu đạt trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Nguyễn Thị Thanh Thúy; Cầm Tú Tài người hướng dẫn

H. : ĐHNN , 2010 - (495.183 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...