skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hidden values in bauxite residue (red mud): Recovery of metals

Liu, Yanju ; Naidu, Ravi

Waste Management, 15 December 2014, Vol.34(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/J.WASMAN.2014.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of heavy metal contaminated soil in the vicinity of a lead/zinc mine

Li, Jing ; Xie, Zheng-Miao ; Zhu, Yong-Guan ; Naidu, Ravi

Journal of environmental sciences (China), 2005, Vol.17(6), pp.881-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 16465871 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naidu, Ravi
  2. Ding, Yihui
  3. Song, Yafang
  4. Zhu, Y.-G.
  5. Zhang, Jin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...