skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-locating engagement pin locking and unlocking apparatus

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise apparatus capable of adjusting operation mode

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sports equipment capable of adjusting operation mode

Johnson NOEL ; Moran Thomas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWI385016B

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TWI449559B

Johnson, NOEL ; Moran, Thomas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weight sensing base for an adjustable dumbbell system

Moran, Thomas H ; Flick, Edward L

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weight sensing base for an adjustable dumbbell system

Moran Thomas H ; Flick Edward L

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR REFRIGERATION GALLEY COMPARTMENTS

Rumill David M ; Moran Thomas J

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise apparatus capable of adjusting operation mode

Moran Thomas H ; Johnson NOEL R

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exercise apparatus capable of adjusting operation mode

Moran Thomas H ; Johnson NOEL R

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHODS AND APPARATUS FOR FREE-FORM ILLUMINATION ASSEMBLIES

Willett, Candice M ; Kim, Young Sun ; Moran, Thomas D

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solar cell module and roof structure

Friedrich Stefan ; Minami Yuta ; Moran Thomas J ; Tanikawa Fumihiro

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable dumbbell system having a weight sensor

Moran, Thomas H ; Petersen, Jason Pharis ; Marjama, Marcus L ; Anderson, Todd D ; Crabb, Peter L ; Wooldridge, Glen A ; Bush, Pj M

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable dumbbell system

Moran, Thomas H ; Petersen, Jason Pharis ; Marjama, Marcus L ; Anderson, Todd D ; Bush, Pj M ; Hamilton, Bryan W ; Flick, Edward L

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable dumbbell system having a weight sensor

Moran Thomas H ; Petersen Jason Pharis ; Marjama Marcus L ; Anderson Todd D ; Crabb Peter L ; Wooldridge Glen A ; Bush Pj M

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adjustable dumbbell system

Moran Thomas H ; Petersen Jason P ; Marjama Marcus L ; Anderson Todd D ; Bush Pj M ; Hamilton Bryan W ; Flick Edward L

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elliptical training machine

Moran, Thomas H ; Kannel, Mark J ; Wang, Yung-FA

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System, method, and service for negotiating schedules while preserving privacy through a shared representation

Edlund, Stefan B ; Jackson, Jared ; Krishna, Vikas ; Molander, Mark ; Moran, Thomas Patrick ; Ruvolo, Joann ; Shaham-Gafni, Yael

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Moran Thomas H
  2. Moran, Thomas
  3. Moran, Thomas H
  4. Johnson, NOEL
  5. Flick Edward L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...