skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic carrier for thin substrate handling

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for optimizing image quality in a digital camera

Cox, Michael Brian

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic carrier for thin substrate handling

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic carrier for thin substrate handling

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Locally heated multi-zone substrate support

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic carrier for thin substrate handling

Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrostatic carrier for thin substrate handling

Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for optimizing image quality in a digital camera

Cox, Michael Brian

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wafer carrier for smaller wafers and wafer pieces

Cox, Michael S ; Knepfler, Cheryl A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chipset support for non-uniform memory access among heterogeneous processing units

Cox Michael Brian ; Simeral Brad W

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deposition apparatus and methods to reduce deposition asymmetry

Ritchie, Alan ; Cox, Michael S

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized device virtualization layer for heterogeneous processing units

Simeral Brad W ; Cox Michael Brian

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chipset support for binding and migrating hardware devices among heterogeneous processing units

Cox Michael Brian ; Simeral Brad W

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

An end effector for transferring a substrate

Cox, Michael S ; Rosa, Michael A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wafer carrier for smaller wafers and wafer pieces

Cox, Michael S ; Knepfler, Cheryl A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

减少沉积不对称性的沉积设备和方法
Deposition Apparatus And Methods To Reduce Deposition Asymmetry

Ritchie Alan ; Cox Michael S

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wafer carrier for smaller wafers and wafer pieces

Cox, Michael S ; Knepfler, Cheryl A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 110  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (4)
 2. 2007đến2009  (6)
 3. 2010đến2012  (17)
 4. 2013đến2016  (46)
 5. Sau 2016  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cox, Michael S
 2. Cox Michael S
 3. Hawrylchak, Lara
 4. Cox Michael Brian
 5. Yuan, Zheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...