skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Experimentation in Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimentation in Software Engineering

Wohlin, Claes ; Runeson, Per ; Höst, Martin ; Ohlsson, Magnus C ; Regnell, Björn ; Wesslén, Anders

ISBN: 9783642290435 ; ISBN: 3642290434 ; E-ISBN: 9783642290442 ; E-ISBN: 3642290442 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29044-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Regnell, Björn
  2. Host, Martin
  3. Wesslén, A.
  4. Wohlin, Claes
  5. Wesslén, Anders

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...