skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control of pinhole defects formation in semi-flexible coaxial cable by vertical tin-plating process.(Report)

Cheng, Fangjie ; Xiao, Xin ; Sun, Guizheng ; Yang, Lijun ; Zhang, Fengyu

Transactions of Tianjin University, Oct, 2011, Vol.17(5), p.320(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-4982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ardis enhancements ready Net for wireless future. (Ardis improves wireless data network)(Netweek) (Company Business and Marketing)

Moore, Mark

PC Week, March 10, 1997, Vol.14(10), p.111(1)

ISSN: 0740-1604

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sun, G.
  2. CHENG Fangjie
  3. Sun, Guizheng
  4. 孙贵铮
  5. Xiao, Xin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...