skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Neonatal mortality in a tertiary hospital in Southern Nigeria
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neonatal mortality in a tertiary hospital in Southern Nigeria

C.N. ; Onyearugha ; H. ; A. ; Ugboma ; C.N. Onyearugha,H. A. Ugboma

海南医学院学报 - Journal of Hainan Medical College, 2010, Vol.16(10), pp.1275-1278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1007-1237

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. C.N. Onyearugha,H. A. Ugboma
  2. A.
  3. C. N. Onyearugha
  4. Onyearugha
  5. H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...