skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning, Funding and Delivering Social Infrastructure in Australia's Outer Suburban Growth Areas

Wear, Andrew

Urban Policy and Research, 02 July 2016, Vol.34(3), pp.284-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0811-1146 ; E-ISSN: 1476-7244 ; DOI: 10.1080/08111146.2015.1099523

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Infrastructure Expenditure Types on Regional Income in Turkey

Kara, Mehmet Akif ; Taş, Seyhan ; Ada, Serkan

Regional Studies, 01 September 2016, Vol.50(9), pp.1509-1519 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2015.1041369

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Social Infrastructure Development Status of Industrial Districts in China
中国产业区社会基础设施发展分析

王保岳

当代经济管理 (Contemporary Economic Management), 2008, 30(9), pp.76-79

ISSN: 1673-0461

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Social Infrastructure Development Status of Industrial Districts in China
中国产业区社会基础设施发展分析

王保岳

当代经济管理 (Contemporary Economic Management), 2008, 30(7), pp.41-44

ISSN: 1673-0461

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Relation between FDI and GDP Increasing in Middle Territory
中部地区的FDI与经济增长关系的分析

张卫东 熊广勤

华东经济管理 (East China Economic Management), 2005, 19(12), pp.26-31

ISSN: 1007-5097

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Worldwide Relative Changes in China's Steady State of Per Capita Output (1960-2000)
中国人均产出稳定状态在世界范围内的相对变化

刘钢

数量经济技术经济研究 (The Journal of Quantitative & Technical Economics), 2008, 25(4), pp.65-74

ISSN: 1000-3894

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (2)
 2. French  (1)
 3. German  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 郝東恒
 2. Wang Baoyue
 3. 王保岳
 4. Ada, Serkan
 5. 张卫东 熊广勤

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...