skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three Approaches to Modernity
理解现代性的三个途径

赵联飞

河北学刊 (Hebei Academic Journal), 2012, 32(6), pp.240-244

ISSN: 1003-7071

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Value of Utopia and the Transcendence of Modernity
乌托邦的价值与现代性的超越

张彭松

广西师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Guangxi Normal University(Philosphy and Social Science Edition)), 2012, 48(6), pp.35-39

ISSN: 1001-6597

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Building Chinese Aesthetic Modernity
论构建中国化的审美现代性

兰浩

北华大学学报:社会科学版 (Journal of Beihua University(Social Sciences)), 2012, 13(5), pp.117-121

ISSN: 1009-5101

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on Modernity from Historical Materialism
历史唯物主义视域下的现代性反思

董艳

山西高等学校社会科学学报 (Social Sciences Journal of Colleges of Shanxi), 2012, 24(4), pp.6-7

ISSN: 1008-6285

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Crisis and Salvation of Modernity —— An Elementary Study of Habermas' Theory on Communicative Action
现代性的危机与拯救——谈哈贝马斯交往行动理论

钟林

北华大学学报:社会科学版 (Journal of Beihua University(Social Sciences)), 2012, 13(3), pp.110-114

ISSN: 1009-5101

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Massification of China's Literature in the Situation of Modernity
文学“大众化”问题的现代性境遇

罗立桂

青海师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Qinghai Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition)), 2011, 33(5), pp.83-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-5102

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

現代性與國族主義之互涉

王鈺?(Yu-Ting Wang)

중국현대문학, 2014, Issue 68, pp.133-154

ISSN: 1225-0716

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Massification of Chinese literature in the situation of modernity
文学“大众化”问题的现代性境遇

罗立桂

广州大学学报:社会科学版 (Journal of Guangzhou University(Social Science Edition)), 2011, 10(10), pp.79-81

ISSN: 1671-394X

Toàn văn không sẵn có

9
论亚里士多德正义论中的现代性因素——以亚里士多德论正义美德的限度为中心 - On the Modern Factor of Aristotle's Justice Theory -A Study of the Limits of Justice Virtue of Aristotle
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

论亚里士多德正义论中的现代性因素——以亚里士多德论正义美德的限度为中心 - On the Modern Factor of Aristotle's Justice Theory -A Study of the Limits of Justice Virtue of Aristotle

刘水静 ; LIU Shui - jing

南昌大学学报:人文社会科学版 - Journal of Nanchang University(Humanities and Social Sciences), 2011, Vol.42(2), pp.36-40

ISSN: 1006-0448

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habermas's Discourse in the Context of an Ideal Society
哈贝马斯话语语境中的理想社会

包玉山 白雪晖

内蒙古民族大学学报:社会科学版 (Journal of Inner Mongolia University for the Nationalities(Social Sciences)), 2013, 39(6), pp.11-14

ISSN: 1671-0215

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yin and Yang in Modernistic Law——from Sight Angle of Sexism
现代性法律中的阴和阳——以性别主义的视角

陈志英

江汉大学学报:社会科学版 (Journal of JIanghan University:Social Sciences), 2011, 28(2), pp.50-54

ISSN: 1006-639X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernity Change and Reconstructing the Traditional Structure of Village:A Study of D Village
现代性变迁与村庄传统结构的重塑——鲁中D庄调查

曹东勃

华南农业大学学报:社会科学版 (Journal of South China Agricultural University:Social Science Edition), 2012, 11(1), pp.92-98

ISSN: 1672-0202

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON INNOVATIVE IDEAS OF THE INHERITANCE AND DEVELOPMENT OF HENAN'S TRADITIONAL CULTURE
河南特色传统文化传承与发展的创新思路刍议

吴文瀚

河南工业大学学报:社会科学版 (Journal of Henan University of Technology:Social Science Edition), 2014, 10(1), pp.135-137

ISSN: 1673-1751

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On chastity from Tess of the d Urbervilles by Harby
从《德伯家的苔丝》看哈代的贞操观

姬生雷 冯梅 乔建珍

河北师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Hebei Normal University(Philosophy and Social Science)), 2011, 34(4), pp.101-104

ISSN: 1000-5587

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

审美视域的青春与怀旧

娟(Zhao Juan)

영화중국, 2016, Vol.3(2), pp.23-29

ISSN: 2383-868X

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conversion of Freedom Paradigm and the Overcoming of the Plight of Modernity
自由范式的转换与现代性困境的超越

彭文刚 宋立民

辽宁大学学报:哲学社会科学版 (Jounal of Liaoning University(Philosophy and Social Sciences Edition)), 2011, 39(4), pp.7-11

ISSN: 1002-3291

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Distinguished Change of Knowledge to Modernity
论知识的现代性丕变

余乃忠

华中科技大学学报:社会科学版 (Journal of Huazhong University of Science and Technology(Social Science Edition)), 2011, 25(5), pp.58-63

ISSN: 1671-7023

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Modernity of Dewey's Educational Philosophy
试论杜威教育哲学的当代性

唐斌

高校教育管理 (Journal of higher Education Management), 2012, 6(3), pp.50-56

ISSN: 1673-8381

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of Modern Ci Study
现代“词学”考论

陈水云

兰州大学学报:社会科学版 (Journal of Lanzhor University(Social Sciences)), 2012, 40(2), pp.8-13

ISSN: 1000-2804

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernization,Modern Character and Cultural Transition——Rational Thinking about "Modern Cultural Guide"
现代化 现代性 文化转型——对“以现代文化为引领”的理性思考

张春梅

新疆师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences )), 2011, 32(3), pp.27-33

ISSN: 1005-9245

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 464  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (24)
 2. 2006đến2008  (191)
 3. 2009đến2011  (125)
 4. 2012đến2015  (113)
 5. Sau 2015  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. Spanish  (7)
 3. French  (2)
 4. German  (2)
 5. Italian  (1)
 6. Portuguese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 莊輝明
 2. Null
 3. 董四代
 4. 王威孚
 5. 劉獻君

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...