skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the Central Bank's Role in the Credit System
浅析我国中央银行在信用体系中的作用

刘犁子 杜治平 赵富明

改革与战略 (Reformation & Strategy), 2010, 26(10), pp.68-71

ISSN: 1002-736X

Toàn văn không sẵn có

2
SNA关于中央银行产出计算方法的修订与中国相应计算方法的改革研究 - Study on Revised Calculation Methods on Output of Central Bank in SNA and Relevant Reform in China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SNA关于中央银行产出计算方法的修订与中国相应计算方法的改革研究 - Study on Revised Calculation Methods on Output of Central Bank in SNA and Relevant Reform in China

Researching Group on "Revision of SNA and Reform of Chinese System of National Accounts"

统计研究 - Statistical Research, 2013, Vol.30(10), pp.3-7

ISSN: 1002-4565

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of the Financial System Liquidity and Its Risk Framework
金融系统流动性及其风险的框架研究综述

李研妮 冉茂盛

预测 (Forecasting), 2012, 31(1), pp.75-80

ISSN: 1003-5192

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Song Zi-wen's Reform Thought of Financial Authority in Early Period of National Government
国民政府初期宋子文金融机构改革思想

莫志斌 吕静

衡阳师范学院学报 (journal of Hengyang Normal University), 2011, 32(5), pp.83-86

ISSN: 1673-0313

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Appropriateness of Central Bank Relative Independence in China
中国中央银行独立性与通货膨胀抑制的实证研究

任碧云 黄蓓 杨雪梅

河北学刊 (Hebei Academic Journal), 2011, 31(3), pp.146-149

ISSN: 1003-7071

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

央行 「阻升不阻貶」? 再探台灣匯率不對稱干預政策

Chen, Shiu-Sheng

Jing Ji Lun Wen Cong Kan, Jun 2016, pp.187-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10183833 ; DOI: 10.627/TER.2016.42.1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Change of the Function of Central Bank Viewed from the Great Depression to the Great Contraction
从大萧条到大衰退看中央银行职能的转变

李永宁 黄明皓 王晓峰

西安交通大学学报:社会科学版 (Journal of Xi'an Jiaotong University(Social Sciences)), 2014, 34(2), pp.16-21

ISSN: 1008-245X

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Enlightenments on Foreign Central Bank Intervention Against the Backdrop of Financial Crisis
金融危机背景下的国外央行干预及其启示

林欣

西安财经学院学报 (Journal of Xi‘an Institute of Finance & Economics), 2010, 23(2), pp.9-13

ISSN: 1672-2817

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Research on the Principal-agent Relationship between Government and Central Bank
政府与中央银行之间委托代理关系的实证检验

王兆昕

当代经济管理 (Contemporary Economic Management), 2010, 32(10), pp.73-76

ISSN: 1673-0461

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

System Reform of Central Bank and How to Deepen the Reform
中央银行体制改革及其深化

江世银

河北经贸大学学报 (Journal Of Hebei University Of Economics and Trade), 2009, 30(1), pp.43-47

ISSN: 1007-2101

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Independence of Central Bank in Economic Transition
转轨经济中中央银行的独立性

张敏

改革与战略 (Reformation & Strategy), 2008, 24(6), pp.59-62

ISSN: 1002-736X

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Central Bank Independence and Policy Coordination among Monetary and Financial Stability
中央银行独立性与货币、金融稳定政策协调

杨哲

经济与管理 (Economy and Management), 2009, 23(5), pp.44-49

ISSN: 1003-3890

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positive Analysis of the Relationship between CBI of China and Inflation rate
中国CBI与通货膨胀率关系的实证分析

刘丽巍 尹玢

当代经济管理 (Contemporary Economic Management), 2008, 30(4), pp.78-81

ISSN: 1673-0461

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Central Bank: Monetary Policy, Independence and Legal System
中央银行货币政策独立性及其法律制度研究

上海财经大学学报 (Journal of Shanghai University of Finance and Economics), 2006, 8(5), pp.41-47

ISSN: 1009-0150

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Analysis on the Money Supply Control Ability of The People's Bank of China
试论我国央行控制货币供给的能力

李峰

西安财经学院学报 (Journal of Xi‘an Institute of Finance & Economics), 2005, 18(5), pp.43-46

ISSN: 1672-2817

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of money supply control ability of People's Bank of China
我国央行控制货币供给能力的分析

李峰

重庆工商大学学报:西部论坛 (Journal of Chongqing Technology and Business University:West Forum), 2005, 15(5), pp.70-75

ISSN: 1008-6439

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Impact of Commercial Network on Commercial Monitoring in China
金融业务网络化对我国金融监管的挑战与思考

张宇

三峡大学学报:人文社会科学版 (Journal of China Three Gorges University(Humanities & Social Sciences)), 2005, 27(5), pp.83-86

ISSN: 1672-6219

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

中央銀行如何管理外匯? ---以亞洲金融危機及2008年全球金融風暴為例 ; How Central Bank Run Exchange Rate Policy ?---In the Case of of Asian Financial Crisis and 2008 Global Financial Tsunami

周建興 ; Chou, Chien - Hsing; 高階經理人碩士在職專班

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Information Disclosure of Central Bank on Inflation Expectations A Research Based on Index of Disclosure of People' s Bank of China
央行信息披露对通货膨胀预期及其偏差的影响——基于人民银行的信息披露指数分析

肖曼君 周平

财经理论与实践 (The Theory and Practice of Finance and Economics), 2009, 30(5), pp.5-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-7217

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Long-term Effect of Issuing Instruments of the Centre Bank to Hedge Against Exchange Position and Some Policy Considerations
央行票据对冲外汇占款的长期效应分析及政策建议

林艳丽 田树喜

东北大学学报:社会科学版 (Journal of Northeastern University(Social Science)), 2008, 10(5), pp.410-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1008-3758

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (11)
 2. 2007đến2008  (13)
 3. 2009đến2010  (6)
 4. 2011đến2013  (5)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 肖曼君
 2. XIAO Man-jun
 3. 姚德權
 4. Li Yongwei
 5. 贾德奎

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...