skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 188.379  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data prediction classification method and device

Ding Liping ; Mu Hairong ; Song Yuning

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Push-and-pull card case lifting mechanism capable of tilting sliding

Chen Zhenxing ; Zhou Wenling ; Lin Xiaowei ; Yang Chenghu ; Zhang Bin ; LI Kai ; Lai Xiongzhou ; Yu Xiaoli

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data updating method and device thereof

Zhang Wenbo ; Wang Kaihua

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic tags inserted sheet

Zheng Yuan

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于长时间视频序列背景建模框架的运动目标检测方法
Moving object detection method of background modeling frame based on long-time video sequence

Ding Jie ; Xiao Jiangjian ; Song Kangkang ; Peng Chengbin

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于关键点检测的衣服种类和属性分类方法
Clothes type and attribute classification method based on key point detection

Chen Jikai ; Pan Yan ; Lai Hanjiang ; Yin Jian ; GAO Jing

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

物联网车牌照系统装置
License plate system device using Internet of Things

Guo Yongping ; Zhang Yuting ; Zhang Genghuai

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于特征融合粒子滤波的仿生机器鱼视觉跟踪方法
Bionic robot fish visual tracking method based on feature integration particle filtering

Guo Shuli ; Han Lina ; Wang Xibin ; Yuan Zhenbing ; Cui Weiqun ; Wang Chunxi ; Si Quanjin ; LI Tieling ; Liu Yuan ; Huang Jianwu ; Guo Fusu ; Qu Dacheng

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

帶有用戶可驅動開關的銀行卡
CARD OF THE BANK TYPE WITH A USER-ACTUATABLE SWITCH

Droz, Franois ; Guillaud, Philippe ; Lalo, Cyril

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种小型化超高频读写电路模块
Miniaturized ultra-high frequency read-write circuit module

LI Ming ; Luo Hao ; Kong Xiangtianrui ; Shao Saijun ; Xie Yangrun ; Ren Puyao ; LI Chunming ; Xu Kaishuo ; Peng Linyu ; Huang Guoquan

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种检测装置及电子设备
Detecting device and electronic apparatus

Gao Ying

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CONNEXION DE COMMUNICATION
COMMUNICATION CONNECTION METHOD AND APPARATUS

Liu, Yong

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于图像的车辆套牌识别装置与方法
Vehicle fake-plate identification apparatus and method based on image

Sun Huadong

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

用于提供用户信息的电子设备和方法

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于人脸特征数组的人数统计方法

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

界面操作的方法和系统
Interface operating method and system

Qin Linchan ; Huang Tongbing

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face detecting and tracking method and device

Wang Yu ; Cai Qiang ; Zhang Huiyan

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种指纹传感系统
Fingerprint sensing system

Yang Lin

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID (Radio Frequency Identification) electronic tag with light sensation module and anti-disassembly RFID (Radio Frequency Identification) electronic tag

Zhang XI ; Da Dan

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 188.379  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (545)
 2. 1998đến2002  (410)
 3. 2003đến2007  (4.943)
 4. 2008đến2013  (50.491)
 5. Sau 2013  (131.990)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned  (803)
 2. Zhang Wei  (526)
 3. Wang Wei  (447)
 4. Liu Wei  (443)
 5. Jiao Licheng  (442)
 6. Wang Lei  (337)
 7. LI Wei  (334)
 8. Wang Jian  (284)
 9. Wang Shuang  (263)
 10. Wang Jun  (244)
 11. LI LI  (243)
 12. Zhang Tao  (196)
 13. Wang Qiang  (162)
 14. Huang Ying  (161)
 15. Xia Chunqiu  (153)
 16. LI Yang  (150)
 17. Zhang Rui  (121)
 18. Liu Hui  (117)
 19. LI Wenjie  (78)
 20. Huang Hui  (54)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (158.957)
 2. French  (4.245)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. The Inventor Has Waived The Right To Be Mentioned
 2. Zhang Wei
 3. Wang Wei
 4. Liu Wei
 5. Jiao Licheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...