skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 634  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Theoretical Basis Of Minority Rights Protection
保护少数人权利 促进社会和谐发展

林丽

石河子大学学报:哲学社会科学版 (Journal of SHIHEZI University(Philosophy and Social Science)), 2006, 20(1), pp.57-60

ISSN: 1671-0304

Toàn văn không sẵn có

2
宏观调控与少数人权利保障——以东北平原小规模粮农为对象 - Macroeconomic Control and the Minority Rights Protection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

宏观调控与少数人权利保障——以东北平原小规模粮农为对象 - Macroeconomic Control and the Minority Rights Protection

柏慧 ; BAI Hui

河北法学 - Hebei Law Science, 2009, Vol.27(9), pp.28-32

ISSN: 1002-3933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking territorial autonomy

Barter, Shane Joshua

Regional Studies, 01 February 2018, Vol.52(2), p.298-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-3404 ; E-ISSN: 1360-0591 ; DOI: 10.1080/00343404.2017.1366651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Protection of Minority Rights
论少数人权利的保护

龚战梅 刘新红

石河子大学学报:哲学社会科学版 (Journal of SHIHEZI University(Philosophy and Social Science)), 2007, 21(3), pp.49-52

ISSN: 1671-0304

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taking the Rights of Minority Seriously:Angle of Human Rights
认真对待少数人权利——人权话语下的考量

徐正勇

河南科技大学学报:社会科学版 (Journal of Henan University of Science & Technology:Social science), 2010, 28(4), pp.104-107

ISSN: 1672-3910

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Protection of Ethnic Minority Education Rights
浅议少数民族教育权的保护

银福成

内蒙古师范大学学报:哲学社会科学版 (Journal of Inner Mongolia Normal University (Philosophy & Social Science)), 2012, 41(1), pp.83-88

ISSN: 1001-7623

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partisanship and the gender gap: support for gender quotas in Australia

Beauregard, Katrine

Australian Journal of Political Science, 03 July 2018, Vol.53(3), p.290-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1036-1146 ; E-ISSN: 1363-030X ; DOI: 10.1080/10361146.2018.1449802

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legal Protection of Minority Medicine
论民族医药的法律保护

谢晓如 杨晓密

石河子大学学报:哲学社会科学版 (Journal of SHIHEZI University(Philosophy and Social Science)), 2011, 25(1), pp.63-68

ISSN: 1671-0304

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation and Sense of Belonging and Freedom of Netizens:Analysis of 10 Provinces Message Data in People Net
网民留言中的参与性、归属感与自由感——人民网《地方领导留言板》10省留言数据分析

吕程平

中国农业大学学报:社会科学版 (Journal of China Agricultural University(Social Sciences Edition)), 2014, 31(4), pp.90-97

ISSN: 1009-508X

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of Human Rights Education in the Universities of the Minority Areas
少数民族地区高校人权教育研究

彭支援

内蒙古财经学院学报(综合版) (Journal of inner Mongolia finance and economics college), 2012, 10(5), pp.19-24

ISSN: 1672-5344

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Influence of Christianity on the Concept of Right of Minority Ethnic Groups in Southwest China
基督教传入对西南信教少数民族权利观念的影响

殷秀峰 陈小曼

河南大学学报:社会科学版 (Journal of Henan University(Social Science)), 2013, 53(6), pp.39-46

ISSN: 1000-5242

Toàn văn không sẵn có

12
巩固和发展和谐的社会主义民族关系——对散居少数民族权益保障问题的思考 - Developing and Consolidating a Harmonious Socialist National Relationships: On Safeguarding the Diaspora Minority's Rights
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

巩固和发展和谐的社会主义民族关系——对散居少数民族权益保障问题的思考 - Developing and Consolidating a Harmonious Socialist National Relationships: On Safeguarding the Diaspora Minority's Rights

马琴 ; MA Qin

湖北民族学院学报:哲学社会科学版 - Journal of Hubei Institute for Nationalities(Philosophy and Social Sciences), 2008, Vol.26(3), pp.59-61

ISSN: 1004-941X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rights of the child and ethnic minority families in Sweden

Johansson, Ing-Marie

China Journal of Social Work, 11 October 2013, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-5098 ; E-ISSN: 1752-5101 ; DOI: 10.1080/17525098.2013.840797

Toàn văn không sẵn có

14
“跨越式发展”:西北少数民族地区公民权利的生成与演进 - "Fast-stepping Development": the Growth and Evolution of Citizen's Rights in Northwest Minority Areas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“跨越式发展”:西北少数民族地区公民权利的生成与演进 - "Fast-stepping Development": the Growth and Evolution of Citizen's Rights in Northwest Minority Areas

王勇 ; WANG Yong

西北师大学报:社会科学版 - Journal of the Northwest Normal University(Social Sciences), 2006, Vol.43(4), pp.117-123

ISSN: 1001-9162

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Accessibility in post secondary education: Application of UDL to college curriculum - Accessibility in post secondary education: Application of UDL to college curriculum
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility in post secondary education: Application of UDL to college curriculum - Accessibility in post secondary education: Application of UDL to college curriculum

Darra ; Pace ; Diane ; Schwartz

美中教育评论 - US-China Education Review, 2008, Vol.5(12), pp.20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1548-6613

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Researcher into the Role of European Court of Human Rights for the Protection of National Minority
欧洲人权法院在保护少数人权利方面的作用

张颖军

中南民族大学学报:人文社会科学版 (Journal of South-Central University for Nationalities:Humanities and Social Science), 2008, 28(5), pp.83-86

ISSN: 1672-433X

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Crisis and Language Human Rights of Minority Nationalities
少数民族语言危机与语言人权问题

范俊军

贵州民族研究 (Guizhou Ethnic Studies), 2006, 26(2), pp.51-55

ISSN: 1002-6959

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development and Protection of the Civil Rights in Northwest Ethnic Minority
西北少数民族地区公民权利的发展与保护

姜保红

西北师大学报:社会科学版 (Journal of the Northwest Normal University(Social Sciences)), 2008, 45(6), pp.120-123

ISSN: 1001-9162

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Intellectual Property Protection of Minority Intangible Cultural Heritage
论少数民族非物质文化遗产知识产权保护

刘振宇

衡水学院学报 (Journal of Hengshui University), 2011, 13(5), pp.14-16

ISSN: 1673-2065

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Interest Conflicts and Legal Regulation in the Process of Listed Companies' Volunteering Delisting——Taking the Protection of Minority Shareholders' Right as the Centre
上市公司主动退市过程中的利益冲突及其法律规制——以中小股东权益维护为中心

冯果 李安安

南都学坛:南阳师范学院人文社会科学学报 (Academic forum of nandu), 2011, 31(5), pp.68-72

ISSN: 1002-6320

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 634  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (456)
 2. Toàn văn trực tuyến (204)

Ngôn ngữ 

 1. English  (505)
 2. French  (79)
 3. Spanish  (68)
 4. German  (24)
 5. Portuguese  (8)
 6. Russian  (6)
 7. Arabic  (3)
 8. Italian  (2)
 9. Japanese  (2)
 10. Vietnamese  (1)
 11. Dutch  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Null
 2. External Relations Dept
 3. Ryan, Chris
 4. Gauja, Anika
 5. International Monetary Fund

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...