skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Journalism xóa Ngôn ngữ: Catalan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media discourse on gastronomy: Culinary narratives in Catalan newspapers / El discurs mediàtic al voltant de la gastronomia : les narratives culinàries a la premsa catalana / El discurso mediático alrededor de la gastronomía: las narrativas culinarias en la prensa catalana

Fusté-Forné, Francesc ; Masip, Pere

Anàlisi : Quaderns de Comunicació i Cultura, Dec 2018, Issue 59, pp.77-90

ISSN: 02112175 ; E-ISSN: 23405236 ; DOI: 10.5565/rev/analisi.3129

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Masip, Pere
  2. Fusté-Forné, Francesc
  3. Masip, P.
  4. Fusté-Forné, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...