skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Ngôn ngữ: Catalan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comunitat imaginada i governança a l'acció cultural exterior de Catalunya: entre la participació social i el corporativisme

Zamorano, Mariano

Debats, 2016, Vol.130(1), pp.49-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02120585 ; E-ISSN: 25303074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zamorano, Mariano
  2. Zamorano, Mariano Martín
  3. Mariano Martín Zamorano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...