skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Catalan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From task to interaction: What the user must know

Moran, Thomas P.; Buxton, Bill; Fournier, Alain

DOI: 10.20380/GI1982.03 ; Related ISSN: 0713-5424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contextual animation of gestural commands

Kurtenbach, Gordon ; Moran, Thomas ; Buxton, William; Joe, Barry

DOI: 10.20380/GI1994.11 ; Related ISSN: 0713-5424 ; Related ISBN: 0-9695338-3-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Joe, Barry
  2. Buxton, William
  3. Kurtenbach, Gordon
  4. Moran, Thomas
  5. Buxton, Bill; Fournier, Alain

theo chủ đề:

  1. Computer Science

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...