skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Catalan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management through innovative and competitive business environment

Valentina Gecevska ; Paolo Chiabert ; Zoran Anisic ; Franco Lombardi ; Franc Cus

Journal of Industrial Engineering and Management, 01 October 2010, Vol.3(2), pp.323-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2013-8423 ; E-ISSN: 2013-0953 ; DOI: 10.3926/jiem..v3n2.p323-336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product lifecycle management through innovative and competitive business environment

Gecevska, Valentina ; Chiabert, Paolo ; Anisic, Zoran ; Lombardi, Franco ; Cus, Franc

Journal of Industrial Engineering and Management, 2010, Vol.3(2), pp.323-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2013-0953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...