skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Burmese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sū rai koṅʻʺ tuiʹ Mranʻ mā praññʻ nhaṅʻʹ ʼa khrāʺ kabyā myāʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sū rai koṅʻʺ tuiʹ Mranʻ mā praññʻ nhaṅʻʹ ʼa khrāʺ kabyā myāʺ

Toàn văn không sẵn có

2
Rvhe khyacʻ ṅveʻ khyacʻ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rvhe khyacʻ ṅveʻ khyacʻ

Burma. Sa Taṅʻʺ Nhaṅʻʹ Cā Nayʻ Jaṅʻʺ Lupʻ Ṅanʻʺ

Toàn văn không sẵn có

3
Myuiʺ khyacʻ citʻ dhātʻ thakʻ sanʻ reʺ choṅʻʺ pāʺ myāʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myuiʺ khyacʻ citʻ dhātʻ thakʻ sanʻ reʺ choṅʻʺ pāʺ myāʺ

Burma. Sa Taṅʻʺ Nhaṅʻʹ Cā Nayʻ Jaṅʻʺ Lupʻ Ṅanʻʺ

Toàn văn không sẵn có

4
Jātī ʼāʺ mānʻ jvai sanʻ sanʻ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jātī ʼāʺ mānʻ jvai sanʻ sanʻ

Toàn văn không sẵn có

5
Mranʻ māʹ myuiʺ khyacʻ citʻ puṃ ripʻ myāʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mranʻ māʹ myuiʺ khyacʻ citʻ puṃ ripʻ myāʺ

Toàn văn không sẵn có

6
Mranʻ māʹ jāti mānʻ ʼabhidhānʻ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mranʻ māʹ jāti mānʻ ʼabhidhānʻ

Toàn văn không sẵn có

7
Ūʺ Uttama lakʻ rveʺ caṅʻ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ūʺ Uttama lakʻ rveʺ caṅʻ

Lvaṅʻ, Sa Khaṅʻ

Toàn văn không sẵn có

8
Mranʻ māʹ nuiṅʻ naṃ reʺ nhaṅʻʹ Sa khaṅʻ Bha Soṅʻʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mranʻ māʹ nuiṅʻ naṃ reʺ nhaṅʻʹ Sa khaṅʻ Bha Soṅʻʺ

Toàn văn không sẵn có

9
ʼAlaṅkā kyoʻ cvā Ūʺ Caṃ Khui e* jātī mānʻ laṅkā myāʺ nhaṅʻʹ maṅʻʺ sāʺ suṃʺ jātʻ thutʻ cā myāʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ʼAlaṅkā kyoʻ cvā Ūʺ Caṃ Khui e* jātī mānʻ laṅkā myāʺ nhaṅʻʹ maṅʻʺ sāʺ suṃʺ jātʻ thutʻ cā myāʺ

Cuiʺ Ve

Toàn văn không sẵn có

10
Nayʻ khyaiʹ tvanʻʺ lhanʻ sūʹ kyvanʻ ma khaṃ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nayʻ khyaiʹ tvanʻʺ lhanʻ sūʹ kyvanʻ ma khaṃ

Toàn văn không sẵn có

11
Mranʻ mā tuiʹ ʼāʺ mānʻ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mranʻ mā tuiʹ ʼāʺ mānʻ

Toàn văn không sẵn có

12
Ba māʹ toʻ lhanʻ reʺ samuiṅʻʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ba māʹ toʻ lhanʻ reʺ samuiṅʻʺ

Toàn văn không sẵn có

13
Myuiʺ khyacʹ citʻ dhātʻ rhaṅʻ sanʻ thakʻ mrakʻ reʺ kātvanʻʺ myāʺ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myuiʺ khyacʹ citʻ dhātʻ rhaṅʻ sanʻ thakʻ mrakʻ reʺ kātvanʻʺ myāʺ

Myuiʺ Khyacʻ Citʻ Dhātʻ Rhaṅʻ Sanʻ Thakʻ Mrakʻ Reʺ Kātvanʻʺ Pra Pvai Rangoon, Burma) ; Burma. Sa Taṅʻʺ Nhaṅʻʹ Cā Nayʻ Jaṅʻʺ Lupʻ Ṅanʻʺ

Toàn văn không sẵn có

14
Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ ʼa myuiʺ sa mīʺ myāʺ e* nuiṅʻ ṅaṃ reʺ lhupʻ rhāʺ mhu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mranʻ mā Nuiṅʻ ṅaṃ ʼa myuiʺ sa mīʺ myāʺ e* nuiṅʻ ṅaṃ reʺ lhupʻ rhāʺ mhu

Mranʻ Māʹ Chuirhayʻlacʻ Lamʻʺ Cañʻ Pātī. Ba Hui Koʻmītī Tḥāna Khyupʻ

Toàn văn không sẵn có

15
Ba mā Nuiṅʻ ṅaṃ luṃʺ chuiṅʻ rā Tuiʹ Ba mā ʼA caññʻʺ ʼA ruṃʺ krīʺ e* nuiṅʻ ṅaṃ reʺ samuiṅʻʺ cañʻ, vāda reʺ samuiṅʻʺ cañʻ, ʼa myuiʺ sāʺ reʺ adhika, nhaṅʻʹ ʼa thve thve lupʻ ṅanʻʺ cañʻ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ba mā Nuiṅʻ ṅaṃ luṃʺ chuiṅʻ rā Tuiʹ Ba mā ʼA caññʻʺ ʼA ruṃʺ krīʺ e* nuiṅʻ ṅaṃ reʺ samuiṅʻʺ cañʻ, vāda reʺ samuiṅʻʺ cañʻ, ʼa myuiʺ sāʺ reʺ adhika, nhaṅʻʹ ʼa thve thve lupʻ ṅanʻʺ cañʻ

Toàn văn không sẵn có

16
Ba māʻ toʻ lhanʻ re" samuinʻ̣" Builʻ mhū: Bha Soṅʻ"
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ba māʻ toʻ lhanʻ re" samuinʻ̣" Builʻ mhū: Bha Soṅʻ"

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...