skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Bulgarian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on ecological dynamics of forest vegetation in the region of East Rhodope on the base of satellites and terrestrial data

Lubenova , M. , Sofia ; Nedkov , R. , Sstri-Bas , Sofia ; National Society Ecological Engineering And Environment Protection, Sofia (Bulgaria)

Ecological Engineering and Environment protection, 2011, Vol.(1), pp.45-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1311-8668

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...