skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Ngôn ngữ: Bosnian xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IN SEARCH OF POLITICAL INTEGRITY : COMPLIANCE OF AUSTRALIAN LAW IN INTERNATIONAL HUMAN RIGHT LAW IN REPRESENTING INDIGENOUS PEOPLES

Mehari Fisseha

Socioeconomica: Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-economic Development, 01 July 2013, Vol.2(3), pp.180-189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2217-7558 ; E-ISSN: 2217-7558

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neriješena ustavna pitanja u svjetlu kontraverzi i neslaganja o državnom uređenju i fiskalnom sistemu Bosne i Hercegovine

Hodžić, Kadrija ; Hasanović, Izudin

Društveni ogledi, 2013, Issue 1, pp.29-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2303-5706 ; E-ISSN: 2303-6281

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BETWEEN LATENCY AND POLITICAL MOBILIZATION: (CON)FIGURATIONS OF THE ETHNO-NATIONAL IDENTIFICATION AMONG THE BUREAUCRATIC-POLITICAL ELITE OF SERBIA

Jankovic, Stefan ; Kubicek, Andrej

Sociologija, 2016, Vol.58(4), pp.552-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380318 ; E-ISSN: 24060712 ; DOI: 10.2298/SOC1604552J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"UNUTRAŠNJI KOLONIJALIZAM" - PRILOG ISTORIJI KONCEPTA

Subotić, Milan

Sociologija, 2018, Vol.60(2), pp.410-432 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380318 ; E-ISSN: 24060712 ; DOI: 10.2298/SOC1802410S

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Janković, S.
  2. Janković, Stefan
  3. Jankovic, Stefan
  4. Hasanović, Izudin
  5. Hodžić, Kadrija

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...