skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Basque xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Mono- and Multivariable Control and Estimation: Linear, Quadratic and LMI Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono- and Multivariable Control and Estimation: Linear, Quadratic and LMI Methods

Ostertag, Eric

Mathematical Engineering

ISBN: 9783642137334 ; ISBN: 3642137334 ; E-ISBN: 9783642137341 ; E-ISBN: 3642137342 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13734-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kontrol prediktiboa, eraikinen energia erabilera hobetzeko era; Predictive control, a way to optimize energy use in buildings

Carrascal Lecumberri, Edorta; Garrido Hernández, Izaskun ; Sala Lizarraga, José María Pedro

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zurruntasun-indar metodoaren analisia eta bere aplikazioa laminatu konpositetan

Adarraga Usabiaga, María Iciar; Mujika Garitano, Faustino ; Ingeniería Mecánica;;Ingeniaritza Mekanikoa

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

복합 용기 축압기 라이너용 강재, 복합 용기 축압기 라이너용 강관 및, 복합 용기 축압기 라이너용 강관의 제조 방법

Takagi Shusaku ; Nagao Akihide ; Kimura Mitsuo ; Okano Hiroshi

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (2)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

  1. T - Technology .  (1)
  2. Q - Science.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...