skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Basque xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gutxiengoaren hizkuntza eta elebitasunaren orekaren egonkortasuna

Iriberri, Nagore ; Uriarte, José Ramón

Bat: Soziolinguistika aldizkaria, 2012, Issue 84, pp.185-206

ISSN: 1130-8435

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uriarte, José Ramón
  2. Iriberri, Nagore

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...