skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Basque xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Euskara publizitate elebidunean: iragarkiak sortu eta itzultzeko prozedura

Garai Artetxe, Estitxu

Zer: Revista de estudios de comunicación = Komunikazio ikasketen aldizkaria, 2013, Issue 34, pp.127-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1137-1102

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Garai Artetxe, Estitxu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...