skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Armenian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INFLUENCE OF ULTRAVIOLET RAYS ON THE VARIOUS PROPERTIES OF BLOOD IN CHICKENS SICK WITH SALMONELLA PULLORUM DISEASE.

Adzhemyan, Kh.G.

Biol. Zh. Arm., 19: No. 6, 67-72., 1966

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Adzhemyan, Kh.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...