skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

اقتراح الطریقة الجیوتکنیکیه فی تقییم افتقاد الاثر الزلزال فی القوة السیولیة (الدراسة النموذجیه: سد کرزان الترابی، محافظه همدان، ایران)
A proposed geotechnical-based method for evaluation of liquefaction potential analysis subjected to earthquake provocations (case study: Korzan earth dam, Hamedan province, Iran)

Shahri, Abbas ; Esfandiyari, Bijan ; Rajablou, Roshanak

Arabian Journal of Geosciences, 2012, Vol.5(4), pp.555-564 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-010-0199-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

دراسة هيدروجيوفيزيائية للخزان الجوفي بمنطقة الباويطى- شمال الواحات البحرية (الصحراء الغربية) بمصر
Hydrogeophysical investigation of groundwater potential in the El Bawiti, Northern Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt

Kashouty, Mohamed ; Aziz, Aiman ; Soliman, Mamdouh ; Mesbah, Hany

Arabian Journal of Geosciences, 2012, Vol.5(5), pp.953-970 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-7511 ; E-ISSN: 1866-7538 ; DOI: 10.1007/s12517-010-0253-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kacimov, A.
  2. Aziz, AA
  3. Rajablou, Roshanak
  4. El Kashouty, M
  5. Soliman, Mamdouh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...