skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

إدارة المخاطر المتعلقة بالحسابات ونظام ترخيص يمنع الاستخدام غير المصرح به للحسابات

Kilfoil, Craig Patrick

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, System, and Method for Registering and Authetnticating Handwritten ‎Signatures and Archiving Handwritten Information

Khalaf, Rakan Khaled Yousef AL

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTIVE DEVICE FOR LEGACY COCKPIT ENVIRONMENTS

Brian T Hardman ; Dennis K Mclean ; William T Stiffler

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOBILE TELEPHONE ARRANGEMENTS

Eric Richard Sullivan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dennis K Mclean
  2. William T Stiffler
  3. Khalaf, Rakan Khaled Yousef AL
  4. Eric Richard Sullivan
  5. Brian T Hardman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...