skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ACTIVISM AND SURVIVAL OF THE RIAU-LINGGA ‘ULAMA’ IN THE DUTCH EAST INDIES COLONIAL ERA (1900-1913)

Mohd Roslan Mohd Nor ; Ahmad Dahlan

Journal of Indonesian Islam, 01 June 2018, Vol.12(1), pp.69-84

ISSN: 1978-6301 ; E-ISSN: 2355-6994 ; DOI: 10.15642/JIIS.2018.12.1.69-84

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pekojan: Image of an Arab Kampong during XVIII to XIX Centuries Batavia

Johan Wahyudi ; Dien Madjid

Insaniyat: Journal of Islam and Humanities, 01 May 2019, Vol.3(2), pp.99-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2614-6010 ; E-ISSN: 2541-500X ; DOI: 10.15408/insaniyat.v3i2.10915

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mohd Roslan Mohd Nor
  2. Dien Madjid
  3. Ahmad Dahlan
  4. Nor, M.R.M.
  5. Dahlan, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...