skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baysian and NonBaysian Methods to Estimate the two parameters of Logistic Distribution

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 December 2014, Vol.11(4)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.11.4.1612-1623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EVALUATION OF IRRIGATION WATER Quality INDEX (IWQI) FOR MAIN IRAQI RIVERS (TIGRIS, EUPHRATES, ShATT AL-ARAB AND DIYALA)

Saloom, H ; Oleiwi, I

The Iraqi Journal of Agricultural Science, 2017, pp.1010-1020 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0075-0530 ; E-ISSN: 2410-0862

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Journal, Baghdad Science
  2. Baghdad Science Journal
  3. Oleiwi, I
  4. Saloom, H

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...