skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Banking on Key Reforms for Educational Development: A Critique of the World Bank Review

Watson, Keith

Mediterranean Journal of Educational Studies, 1996, Vol.1(1), p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-5375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The movement of Arab labor between exporting and importing states: results and prospects

Azzam, M

al-Mustaqbal al-'Arabi, January 1981, Vol.3(23), pp.35-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024-9834 ; PMID: 12312145 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workshop on Population and Development

Dirasat sukkaniyah, 1981(58), pp.45-51

PMID: 12233653 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

نموذج الاحصاء المتعدد لتحديد العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة على تبنى الزراع للميكنة الزراعية فى مصر

Soliman, Ibrahim ; Ewaida, Usama

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of socio-economic factors in determining levels and patterns of fertility: a demography study of Egypt (1950-1979)

Abdel-Rahman, M E

Dirasat sukkaniyah, 1982(63), pp.49-58

PMID: 12233647 Version:1

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The problem of illiteracy in Egypt

Loutfy, K A

Dirasat sukkaniyah, 1982(62), pp.79-82

PMID: 12233650 Version:1

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The demographic structure and labor force of Israel

S'Adeh, U

Samid al-iqtisadi = Samed, August 1980, Vol.3(19), pp.60-9

PMID: 12264985 Version:1

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The demographic and economic consequences of the civil war in Lebanon

Al-Ghul, A

Samid al-iqtisadi = Samed, July 1980, Vol.3(18), pp.119-28

PMID: 12265029 Version:1

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rapid population growth versus education: efforts of the Ministry of Education geared to population targets

Hussein, M

Dirasat sukkaniyah, 1978, Vol.5(45), pp.71-82

PMID: 12262916 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Labor force and social development

Abdel Aal Ahr

Dirasat sukkaniyah, 1979, Vol.6(50), pp.61-100

PMID: 12278866 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social analysis of population growth in third world countries

El-Hadad Aem

Dirasat sukkaniyah, 1982, Vol.9(62), pp.[81-5], 101-3

PMID: 12279562 Version:1

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alternative approaches in extension and rural development work: an analysis of differing perspectives in Egypt

Knop, E C ; Sallam, M S

Dirasat sukkaniyah, 1982(62), pp.33-77

PMID: 12233649 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution of Egyptian migration

Saleh, S A

Dirasat sukkaniyah, 1985, Vol.12(73), pp.43-5, 3-24

PMID: 12268794 Version:1

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The population policy in Egypt: a case in public policy analysis

Hassan, A S

Dirasat sukkaniyah, 1984, Vol.11(69), pp.[3-15], 19-25

PMID: 12340162 Version:1

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinai population: field study of Delta Wadey Sedre and Abu Sware

Esmaeel, A A

Dirasat sukkaniyah, 1980, Vol.7(52), pp.1-33

PMID: 12264256 Version:1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The results of the Egyptian Contraceptive Prevalence Survey in rural Egypt, 1980

Khalifa, A M ; Helmy Haa, M N ; El-Khorazaty, A A ; Way, A A

Dirasat sukkaniyah, 1982, Vol.9(63), pp.37-46, [111-8]

PMID: 12312548 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Way, A A
  2. S'Adeh, U
  3. Watson, Keith
  4. Loutfy, K A
  5. Azzam, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...