skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Ngôn ngữ: Albanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptacion transcultural del cuestionario SDIALOR para su utilizacion en Colombia

Sanabria, Mauricio ; Tobón, Julia ; Certuche, María

Revista de la Facultad de Medicina, 2015

ISSN: 01200011 ; E-ISSN: 23573848

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SciELO Colombia  (1)
  2. Publicly Available Content Database  (1)
  3. SciELO  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...