skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Albanian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lëvizje migruese të shqiptarëve të brendshme e në popujt më afër
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lëvizje migruese të shqiptarëve të brendshme e në popujt më afër

Tirta, Mark

ISBN: 9789995610609

Toàn văn không sẵn có

2
Shenjat e gishtave dhe Eurodac.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shenjat e gishtave dhe Eurodac.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-167-9 ; DOI: 10.2847/21138

Toàn văn sẵn có

3
Shenjat e gishtave dhe Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shenjat e gishtave dhe Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-197-6 ; DOI: 10.2847/2459

Toàn văn sẵn có

4
Fëmijët që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fëmijët që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-177-8 ; DOI: 10.2847/21871

Toàn văn sẵn có

5
Fëmijët që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fëmijët që kërkojnë mbrojtje ndërkombëtare

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-217-1 ; DOI: 10.2847/27040

Toàn văn sẵn có

6
Shenjat e gishtave dhe Eurodac.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shenjat e gishtave dhe Eurodac.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-157-0 ; DOI: 10.2847/19995

Toàn văn sẵn có

7
Shenjat e gishtave dhe Eurodac
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shenjat e gishtave dhe Eurodac

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-207-2 ; DOI: 10.2847/25618

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigracioni - zhvillim apo varfërim

Lubonja, Fatos

Përpjekja, 2009, Issue 26-27, pp.2-3

ISSN: 2073-4107 ; E-ISSN: 2073-4719

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyrje në përmbajtjen e këtij numri të Përpjekjes mbi emigracionin shqiptar pas vitit 1990

Derhemi, Eda

Përpjekja, 2009, Issue 26-27, pp.4-10

ISSN: 2073-4107 ; E-ISSN: 2073-4719

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letërnjoftimi biometrik i emigracionit-shqiptarët në Itali

Devole, Rando

Përpjekja, 2009, Issue 26-27, pp.71-100

ISSN: 2073-4107 ; E-ISSN: 2073-4719

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fenomenologji e brezit të parë të emigracionit: rasti i shqiptarëve të pas-socializmit në ShBA

Derhemi, Eda

Përpjekja, 2009, Issue 26-27, pp.136-155

ISSN: 2073-4107 ; E-ISSN: 2073-4719

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European Asylum Support Office
  2. Derhemi, Eda
  3. Tirta, Mark
  4. Lubonja, Fatos
  5. Devole, Rando

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...