skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Afrikaans xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intravesikale BCG as behandeling van herhalende oppervlakkige en in situ oorgangselkarsinoom van die blaas.
Intravesical BCG as a treatment for superficial and in situ transitional cell carcinoma of the bladder

Schmidt, A C ; De Kock, M L ; De Klerk, D P

South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 07 April 1990, Vol.77(7), pp.354-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-9574 ; PMID: 2321105 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nieroorplanting by die Tygerberg-hospitaal. 'n Oorsig van chirurgiese komplikasies.
Kidney transplantation at Tygerberg Hospital. A review of the surgical complications

De Kock, M L ; Schmidt, A C ; De Klerk, J N

South African medical journal = Suid-Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde, 07 August 1982, Vol.62(7), pp.191-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0256-9574 ; PMID: 7048577 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Kock, M L
  2. Schmidt, A C
  3. De Klerk, D P
  4. De Klerk, J N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...