skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Ngôn ngữ: Afar xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ischaemic heart disease, influenza and influenza vaccination: a prospective case control study

Macintyre, CR ; Heywood, AE ; Kovoor, P ; Ridda, I ; Seale, H ; Tan, T ; Gao, Z ; Katelaris, AL ; Siu, Hwd ; Lo, V ; Lindley, R ; Dwyer, De

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2013-304320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of Suicide and Accidental or Violent Death in the Australian HIV Observational Database

Mcmanus, Hamish ; Petoumenos, Kathy ; Kelly, Mark ; Watson, Jo ; Jeanes, Mark ; Hoy, Jennifer ; Cooper, David ; Law, Matthew

PLoS One, Feb 2014, Vol.9(2), p.e89089 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0089089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Prostate Cancer Screening Decision Aid for At-Risk Men: A Randomized Trial

Watts, Kj ; Meiser, B ; Wakefield, CE ; Barratt, AL ; Howard, K ; Cheah, Bc ; Mann, Gj ; Lobb, Ea ; Gaff, Cl ; Patel, Mi

ISSN: 0278-6133 ; ISSN: 1930-7810 ; E-ISSN: 1930-7810 ; DOI: 10.1037/a0034405

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ridda, Iman
  2. Katelaris, Anthea L.
  3. Patel, Manish I.
  4. Lobb, Elizabeth A.
  5. Heywood, Anita E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...