skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: travail humain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entre contraintes ergonomiques, créativité et esthétique : rôle d'un système à base de connaissances sur l'activité des concepteurs web

Chevalier, Aline ; Fouquereau, Nicolas ; Vanderdonckt, Jean

Le travail humain, 2009, Vol.72(1), pp.23-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1868 ; E-ISSN: 2104-3663 ; ISBN: 9782130573227 ; ISBN: 2130573223 ; DOI: 10.3917/th.721.0023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. N. Fouquereau
  2. Vanderdonckt, Jean
  3. Chevalier, A.
  4. Chevalier, Aline
  5. Fouquereau, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...