skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: it - Information Technology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Automotive User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive User Interfaces

Schmidt, Albrecht ; Pfleging, Bastian

it - Information Technology, 08/2012, Vol.54(4), pp.155-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1524/itit.2012.9076

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reducing Non-Primary Task Distraction in Cars Through Multi-Modal Interaction

Pfleging, Bastian ; Kern, Dagmar ; Döring, Tanja ; Schmidt, Albrecht

it - Information Technology, 2012, Vol.54(4), 2012, Vol.54(4), pp.179-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; DOI: 10.1524/itit.2012.0679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutzung von Kontext in ubiquitären Informationssystemen (Context-Awareness in Ubiquitous Computing)

Schmidt, Albrecht ; Gellersen, Hans-Werner

it - Information Technology (vormals it+ti), 2001, Vol.43(2), 2001, Vol.43(2), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; DOI: 10.1524/itit.2001.43.2.83

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tangible, Embedded, and Reality-Based Interaction

Döring, Tanja ; Krüger, Antonio ; Schmidt, Albrecht ; Schöning, Johannes

it - Information Technology, 2009, Vol.51(6), 2009, Vol.51(6), pp.319-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1611-2776 ; DOI: 10.1524/itit.2009.0558

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...