skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: interactions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosignals in human-computer interaction

Schmidt, Albrecht

Interactions, 28 December 2015, Vol.23(1), pp.76-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2851072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and researching through making: a plea for functional prototypes

Schmidt, Albrecht

interactions, 27 April 2017, Vol.24(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3058498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Following or leading?: the HCI community and new interaction technologies

Schmidt, Albrecht

interactions, 08 January 2015, Vol.22(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2692980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

interactions, 25 August 2017, Vol.24(5), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3121357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the visible: sensing with thermal imaging

Abdelrahman, Yomna ; Schmidt, Albrecht

Interactions, 21 December 2018, Vol.26(1), pp.76-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3297778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ephemeral user interfaces: valuing the aesthetics of interface components that do not last

Döring, Tanja ; Sylvester, Axel ; Schmidt, Albrecht

interactions, 01 July 2013, Vol.20(4), pp.32-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2486227.2486235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user interfaces with electrical muscle stimulation

Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht ; Pfeiffer, Max

Interactions, 22 December 2016, Vol.24(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3019606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Beyond the visible: sensing with thermal imaging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the visible: sensing with thermal imaging

Abdelrahman, Yomna ; Schmidt, Albrecht

Interactions, 12/21/2018, Vol.26(1), pp.76-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3297778

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating material and digital: a new way for cultural heritage

Petrelli, Daniela ; Ciolfi, Luigina ; van Dijk, Dick ; Hornecker, Eva ; Not, Elena ; Schmidt, Albrecht

interactions, 01 July 2013, Vol.20(4), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2486227.2486239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt, Albrecht
  2. Schmidt, A.
  3. Abdelrahman, Yomna
  4. Pfeiffer, Max
  5. Pfeiffer, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...