skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: interactions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and researching through making: a plea for functional prototypes

Schmidt, Albrecht

interactions, 27 April 2017, Vol.24(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3058498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Following or leading?: the HCI community and new interaction technologies

Schmidt, Albrecht

interactions, 08 January 2015, Vol.22(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2692980

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosignals in human-computer interaction

Schmidt, Albrecht

Interactions, 28 December 2015, Vol.23(1), pp.76-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2851072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intervention user interfaces: a new interaction paradigm for automated systems

Schmidt, Albrecht ; Herrmann, Thomas

interactions, 25 August 2017, Vol.24(5), pp.40-45 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3121357

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the visible: sensing with thermal imaging

Abdelrahman, Yomna ; Schmidt, Albrecht

Interactions, 21 December 2018, Vol.26(1), pp.76-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3297778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Beyond the visible: sensing with thermal imaging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the visible: sensing with thermal imaging

Abdelrahman, Yomna ; Schmidt, Albrecht

Interactions, 12/21/2018, Vol.26(1), pp.76-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3297778

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating user interfaces with electrical muscle stimulation

Schneegass, Stefan ; Schmidt, Albrecht ; Pfeiffer, Max

Interactions, 22 December 2016, Vol.24(1), pp.74-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3019606

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ephemeral user interfaces: valuing the aesthetics of interface components that do not last

Döring, Tanja ; Sylvester, Axel ; Schmidt, Albrecht

interactions, 01 July 2013, Vol.20(4), pp.32-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2486227.2486235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating material and digital: a new way for cultural heritage

Petrelli, Daniela ; Ciolfi, Luigina ; van Dijk, Dick ; Hornecker, Eva ; Not, Elena ; Schmidt, Albrecht

interactions, 01 July 2013, Vol.20(4), pp.58-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2486227.2486239

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Don't blame the user: toward means for usable and practical authentication
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Don't blame the user: toward means for usable and practical authentication

Schmidt, Albrecht

Interactions, 04/23/2019, Vol.26(3), pp.73-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3320509

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2015  (2)
 2. 2015đến2015  (2)
 3. 2016đến2016  (1)
 4. 2017đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt, A.
 3. Abdelrahman, Yomna
 4. Pfeiffer, Max
 5. Ciolfi, Luigina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...