skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Nhan đề tạp chí: Scientific Reports (Nature Publisher Group) xóa Nhan đề tạp chí: http://www.nature.com/srep/index.html xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Movement patterns of Tenebrio beetles demonstrate empirically that correlated-random-walks have similitude with a Lévy walk

Reynolds, Andy M ; Leprêtre, Lisa ; Bohan, David A; Laffont, Rémi (Editor)

Scientific Reports, 2013, Vol.3, p.3158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/srep03158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...