skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: eLife xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA deaminases induce break-associated mutation showers with implication of APOBEC3B and 3A in breast cancer kataegis

Taylor, Benjamin Jm ; Nik-Zainal, Serena ; Wu, Yee Ling ; Stebbings, Lucy A ; Raine, Keiran ; Campbell, Peter J ; Rada, Cristina ; Stratton, Michael R ; Neuberger, Michael S

eLife, 16 April 2013, Vol.2, pp.e00534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2050-084X ; PMID: 23599896 Version:1 ; DOI: 10.7554/eLife.00534

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origins and functional consequences of somatic mitochondrial DNA mutations in human cancer

Ju, Young Seok ; Alexandrov, Ludmil B ; Gerstung, Moritz ; Martincorena, Inigo ; Nik-Zainal, Serena ; Ramakrishna, Manasa ; Davies, Helen R ; Papaemmanuil, Elli ; Gundem, Gunes ; Shlien, Adam ; Bolli, Niccolo ; Behjati, Sam ; Tarpey, Patrick S ; Nangalia, Jyoti ; Massie, Charles E ; Butler, Adam P ; Teague, Jon W ; Vassiliou, George S ; Green, Anthony R ; Du, Ming-Qing ; Unnikrishnan, Ashwin ; Pimanda, John E ; Teh, Bin Tean ; Munshi, Nikhil ; Greaves, Mel ; Vyas, Paresh ; El-Naggar, Adel K ; Santarius, Tom ; Collins, V Peter ; Grundy, Richard ; Taylor, Jack A ; Hayes, D Neil ; Malkin, David ; Foster, Christopher S ; Warren, Anne Y ; Whitaker, Hayley C ; Brewer, Daniel ; Eeles, Rosalind ; Cooper, Colin ; Neal, David ; Visakorpi, Tapio ; Isaacs, William B ; Bova, G Steven ; Flanagan, Adrienne M ; Futreal, P Andrew ; Lynch, Andy G ; Chinnery, Patrick F ; Mcdermott, Ultan ; Stratton, Michael R ; Campbell, Peter J

eLife, 01 October 2014, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2050-084X ; PMID: 25271376 Version:1 ; DOI: 10.7554/eLife.02935

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stratton, Michael R
  2. Campbell, Peter J
  3. Nik-Zainal, Serena
  4. Munshi, Nikhil
  5. Unnikrishnan, Ashwin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...